Loading...

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények
Essential health and safety requirements
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)

A termékek tervezésével és gyártásával kapcsolatos, olyan kötelező rendelkezések, amelyek célja a személyek egészsége és biztonsága, és adott esetben a háziállatok és a tulajdon, továbbá szükség esetén a környezet magas szintű védelmének biztosítása.

Bejelentett szervezet
Notified Body
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)

Az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai Bizottság az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett. (NANDO Lista)

Biztonsági alkatrész
Safety component
(2006/42/EK)

Olyan alkatrész:

 • amely biztonsági funkciót lát el, és
 • amelyet önállóan hoznak forgalomba, és
 • amelynek meghibásodása és/vagy rendellenes működése veszélyezteti a személyek biztonságát, és
 • amely nem szükséges a gép működéséhez, vagy amelyet általános alkatrészekkel pótolni lehet ahhoz, hogy a gép működjön.

Biztonsági berendezés
Safeguard
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A védőburkolat vagy a védőberendezés.

Biztonsági funkció
Safety function
(MSZ EN ISO 12100.2011)
A gép olyan funkciója, amelynek meghibásodása a kockázat(ok) közvetlen növekedését eredményezheti.
Biztonságos termék
Safe product
(2001/95/EK)

Minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett – ideértve a használat időtartamát, és adott esetben az üzembehelyezési, beszerelési és karbantartási előírásokat – nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti, figyelembe véve különösen a következőket:

 • a termék sajátosságai, ideértve összetételét, csomagolását, összeszerelési, valamint – adott esetben – beszerelési és karbantartási utasítását;
 • a más termékekre gyakorolt hatása, amennyiben ésszerűen előrelátható, hogy más termékekkel együtt használják; 
 • a termék kiszerelése, címkézése, bármely használati és hulladékkezelési figyelmeztetés és utasítás, valamint a terméket érintő bármilyen egyéb megjelölés vagy tájékoztatás; 
 • a termék használata során veszélyeztetett fogyasztói kategóriák, különösen a gyermekek és az idősek.

A nagyobb biztonság megvalósíthatóságának lehetősége vagy egyéb, kevésbé veszélyes termékek rendelkezésre állása nem elégséges ok arra, hogy a terméket veszélyesnek minősítsék.

CE jelölés
CE marking
(765/2008/EK)

Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Cserélhető berendezés
Interchangeable equipment
(2006/42/EK)

Olyan eszköz, amelyet egy gép vagy traktor üzembe helyezését követően a kezelő maga szerel fel arra a gépre vagy traktorra, hogy annak működését megváltoztassa vagy egy új működési funkcióval lássa el, amennyiben ez a berendezés nem szerszám.

EK megfelelőségi nyilatkozat
EC Declaration of Conformity
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.

EK típusvizsgálati tanúsítvány
EC Type Examination
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)

A bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel.

Emelőberendezés tartozéka
Lifting accessory
(2006/42/EK)

Olyan tartozék vagy alkatrész, amelyet nem kapcsoltak hozzá az emelőberendezéshez, amely lehetővé teszi a teher megtartását és amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher szerves részét hivatott képezni, és amelyet függetlenül hoznak forgalomba.A hevederek és elemeik is emelőberendezés-tartozékoknak minősülnek.

Ésszerűen előre látható rendellenes használat
Reasonably foreseeable misuse
(MSZ EN ISO 12100.2011)

A gép használata a tervező által nem tervezett módon, de amely mód lehet a könnyen előre látható emberi viselkedés következménye.

Fennmaradó kockázat
Residual risk
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A megtett védőintézkedések után visszamaradó kockázat.

Forgalmazó
Distributor
(2001/95/EK)

Olyan, az értékesítési láncban hivatásszerűen részt vevő szereplő, akinek tevékenysége a termék biztonsági jellemzőit nem befolyásolja.

Forgalomba hozatal
Placing on the market
(2006/42/EK)

A gép vagy részben kész gép első alkalommal való hozzáférhetővé tétele a Közösségben forgalmazás vagy használat céljából ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen.

Gép
Machinery
(2006/42/EK)

Olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelni szándékozott, összekapcsolt elemekből vagy alkatrészekből álló együttes, amelyeknek legalább egyike mozog, és amelyeket meghatározott alkalmazás céljából  kapcsoltak össze,

 • a fenti bekezdésben említett együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia-, illetve meghajtó forráshoz való csatlakoztatáshoz szükségesek,
 • az első és második bekezdésben említett olyan együttes,  amely akkor van beszerelésre kész és működőképes állapotban, ha felszerelik egy szállítóeszközre, vagy beszerelik egy épületbe vagy szerkezetbe,
 • az első, második és harmadik bekezdésben említett gépegyüttesek, és/vagy a részben kész gépek, amelyeket ugyanazon cél elérése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes egészként működjenek,
 • kizárólag közvetlenül alkalmazott emberi erővel hajtott, összekapcsolt elemek vagy alkatrészek együttese, amelyeknek legalább egyike mozog, és amelyeket teher emelésének céljából kapcsoltak össze;
Gyártó
Manufacturer
(2006/42/EK)

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy részben kész gép megfeleljen ennek az irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt vagy saját használatára történő forgalomba hozatal céljából. A fent meghatározott gyártó hiányában, minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépet vagy részben kész gépet helyez forgalomba vagy helyez üzembe, gyártónak kell tekinteni.

Harmonizált szabvány
Harmonised standard
(2006/42/EK)

Egy szabványügyi testület – nevezetesen az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) vagy az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) – által elfogadott, nem kötelező erejű műszaki előírás, amelyet a Bizottság a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően kiadott megbízás alapján fogadott el.

Használati információ
Information for use
(MSZ EN ISO 12100:2011)

Védőintézkedés, amely olyan tájékoztatási elemekből (például szövegből, szavakból, megjelölésekből, jelekből, szimbólumokból, diagramokból) áll, amelyeket önállóan vagy kombináltan használnak ahhoz, hogy az információ eljusson a használóhoz.

Kivonás
Withdrawal
(2001/95/EK)

Olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztóra veszélyes termék forgalmazásának, bemutatásának és a fogyasztó számára történő felajánlásának megakadályozása.

Kockázat
Risk
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A károsodás előfordulási valószínűségének és ezen károsodás súlyoságának kombinációja.

Kockázatbecslés
Risk estimation
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A károsodás valószínű súlyosságámak és előfordulási valószínűségének meghatározása.

Kockázatelemzés
Risk analysis
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A gép határai leírásának, a veszélyazonosításnak és a kockázatbecslésnek az együttese.

Kockázatértékelés
Risk evaluation
(MSZ EN ISO 12100:2011)

Döntés a kockázatelemzés alapján arról, hogy elérték-e a kockázatcsökkentési célokat.

Láncok, kötelek, hevederek
Chains, ropes and webbing
(2006/42/EK)

Olyan láncok, kötelek vagy hevederek, amelyeket emelőberendezések és emelőberendezés tartozékok részeként emelés céljára terveztek és gyártottak

Leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezet
Removable mechanical transmission device
(2006/42/EK)

Olyan leszerelhető egység, amely erőt visz át egy önjáró gép vagy traktor és egy másik berendezés között, úgy, hogy azokat az első rögzített csapágynál összeköti. Amennyiben védőburkolattal együtt hozzák forgalomba, ezeket egy terméknek kell tekinteni.

Megfelelőségértékelés
Conformity assessment
(765/2008/EK)

Az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek.

Meghatalmazott képviselő
Authorised representative
(2006/42/EK)

Minden olyan, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásos meghatalmazással rendelkezik arra, hogy az ehhez az irányelvhez kapcsolódó valamennyi kötelezettség és alakiság, illetve azok egy része tekintetében, annak nevében eljárjon.

Rendeltetésszerű használat
Intended use
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A használati utasításban megadott információkkal összhangban lévő géphasználat.

Részben kész gép
Partly completed machinery
(2006/42/EK)

Olyan egység, amely majdnem gép, de amely önmagában nem képes meghatározott funkciót ellátni. A meghajtórendszer részben kész gépnek minősül.A részben kész gép csak arra szolgál, hogy beépítsék egy másik gépbe vagy másik részben kész gépbe vagy berendezésbe vagy ahhoz hozzászereljék, ezáltal az így létrejött gépre ez az irányelv vonatkozik.

Teherfelvevő eszköz
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)

Olyan, a teher megtartását szolgáló és az emelőgéphez kapcsolható tartozék vagy alkatrész, amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher részét képezi, és amelyet önállóan hoznak forgalomba; a hevederek és elemeik is teherfelvevő eszköznek minősülnek.

Üzembe helyezés
Putting into service
(2006/42/EK)

A 2006/42/EK irányelv hatálya alá tartozó gép Közösségen belüli első rendeltetésszerű használata.

Veszélyes termék
Dangerous product
(2001/95/EK)

biztonságos termék meghatározásának meg nem felelő termék.

Védőburkolat
Guard
(MSZ EN ISO 12100.2011)

A védelem biztosítására a gép részeként tervezett fizikai akadály.

 1. Megjegyzés:

A védőburkolat védhet vagyönmagában, amely esetben csak akkor hatásos, amikor "zárva" van (nyitható védőburkolat esetén), vagy "biztonságosan/stabilan a helyén tartják" (rögzített védőburkolat esetén), vagy

zárral ellátott vagy zár nélküli reteszelőberendezéssel összekapcsolva, amely esetben a védelem a védőburkolat helyzetétől függetlenül van biztosítva.

2. Megjegyzés:

Szerkezeti kialakításától függően a védőburkolat megnevezése lehet, például, tok, védőlemez, fedél, ernyő, ajtó, zárt burkolat.

Védőberendezés
Protective device
(MSZ EN ISO 12100:2011)

A védőburkolattól eltérő biztonsági berendezés.

Védőintézkedés
Protective measure
(MSZ EN ISO 12100.2011)

A kockázatcsökkentés elérésére tervezett intézkedés, amelyet foganatosít

 • a tervező (beépített biztonságú tervezés, műszaki védelem és kiegészítő védőintézkedések, használati információ) és/vagy
 • a használó (szervezés: biztonságos munkaeljárások, ellenőrzés, üzembehelyezési rendszerek; gondoskodás kiegészítő védőberendezésekről és azok használata; személyi védőeszközök használata; kiképzés/ betanítás).
Visszahívás
Recall
(2001/95/EK)

Olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztók számára a gyártó vagy a forgalmazó által már leszállított vagy rendelkezésre bocsátott veszélyes termék visszaadása.